குழந்தை இலக்கியம்:'விழித்தெழு!'


இனி உறங்கியது போதும்!
விழித்தெழு உலகமே!
உழைப்பின் சிகரங்களில்
செழித்திடு உலகமே!

Related

குழந்தை இலக்கியம் 1928640961012062197

Post a Comment

Hot in week

Recent

Comments

Contact Us

Name

Email *

Message *

item
Wordpress